Przypominamy, że
2 sierpnia 2017 roku, minie trzecia rocznica śmierci, śp. Renaty
BRYT – JAWOREK. Pełniła funkcję sekretarza Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej, a wcześniej w okresie od 17 czerwca 2004 do grudnia 2005 roku była Prezesem Jaworznickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
Spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Osiedlu Ciężkowice, (Jaworzno, ul. Ks. Mroczka)

Jaworznicka Izba Gospodarcza wspólnie z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie informują, - że wzorem lat ubiegłych - w trakcie XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego 15 km, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu, dnia 27 sierpnia 2016 roku, (sobota) będzie dodatkowa kategoria biegowa „Najlepszy Jaworznicki Przedsiębiorca 

Najlepsi biegacze przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, zamieszkali na terenie Miasta Jaworzna zostaną uhonorowani Pucharami Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Przewidywane są do wręczenia - za miejsca I – III, puchar, dyplom i suwenir. Za miejsca IV – VI, dyplom i suwenir.
**

Szanowni Państwo!

Przypominamy że w XX Jubileuszowym Międzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km, który odbył się dnia 29 sierpnia 2015 roku, (sobota) w dodatkowej kategorii biegowej „Najlepszy Jaworznicki Przedsiębiorca” zgłoszenie wypełniło 14 osób, w tym dwie Panie. Ogółem w biegu uczestniczyły 832 osoby.

Osiągnięte wyniki w biegu na 15 km, przez jaworznickich przedsiębiorców: 

Miejsce I - GŁOWACZ Mateusz, nr startowy 185 - Zakład Kamieniarski “BOGUS” Jaworzno, czas - 57’ 34’’ 

Miejsce II - PAPROCKI Wiesław, nr startowy 525 - WIP-BUT Jaworzno, czas – 1h 10’ 21’’ (Dalej czas z “kropkami”) 

Miejsce III - GLINIECKI Bartłomiej, nr startowy 182 - ABMIXEL Jaworzno, czas – 1.12.54 

** 

Miejsce IV - MIKULSKI Remigiusz, nr startowy 462 - FHU MR Jaworzno, czas – 1.14.04 

Miejsce V - śLąSKI Rafał, nr startowy 706 - Rafał Śląski, czas – 1.15.59 

Miejsce VI - BIZUB Radosław, nr startowy 40 - ELKOMP Jaworzno, czas – 1.17.08 

Miejsce VII - SIKORA Zbigniew, nr startowy 619 - Usługi Czystościowe Jaworzno, czas – 1.17.09

Miejsce VIII - NOGAJ Paweł, nr startowy 493 - INTERION Jaworzno, czas – 1.17.09

Miejsce IX - SIDEŁKO Jakub, nr startowy 611 - MONTECH Jaworzno, czas – 1.17.16

Miejsce X - ZIELIŃSKA Nina, nr startowy 803 - Prac. Fryzjerska VISAGE Jaworzno, czas – 1.17.54 

** 

Miejsce XI - MICHALSKA -TRZASKA Joanna, nr startowy 448 - BIUROWE.Com.pl Jaworzno, czas – 1.29.35 

Miejsce XII - Góralczyk Piotr, nr startowy 854 - RISER Jaworzno, czas – 1.29.38

Miejsce XIII - Szyszko Robert, nr startowy 705 - Perfekt – Idea Jaworzno, czas – 1.32.28 

Miejsce XIV - Wożniak Robert, nr startowy 838 - CONTRACT Jaworzno, czas – 1.42.26
**


 

 

W Sali Konferencyjnej Hotelu „Brojan” w Jaworznie, przy ulicy Paderewskiego 43,
odbyło się 23 czerwca 2016 roku, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby.
Głównym celem WZ było przyjęcie sprawozdań organów Izby oraz bilansu
za rok obrachunkowy 2015.

Walne Zgromadzenie - w drugim terminie, otworzył Prezes Izby – Pan Jerzy ZAMARLIK.
Obradom przewodniczył Wiceprezes JIG – Pan Antoni POLAK.
Rolę protokolanta obrad pełnił Sekretarz Izby - Pan Wiesław PIECZONKA.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2015 roku,
przedłożył Prezes – Pan Jerzy ZAMARLIK.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JIG, z działalności za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2015 roku,
przedłożył – Przewodniczący KR JIG, Pan Władysław IGIES.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Izby, oraz bilansu za rok obrachunkowy 2015.

- wprowadzenia zmian w zapisach Statutu Izby

- przyjęcia jednolitego tekstu zapisów Statutu Izby .

WZ przyjęto także uchwałę końcową Walnego Zgromadzenia,
obejmującą sprawy wewnętrzne Izby oraz zalecane - Zarządowi Izby,
zadania do realizacji w najbliższym okresie.
**

Uwaga członkowie Zespołu Obszarowego nr 2
**
Spotkanie Zespołu Obszarowego Nr 2
ds. działań związanych z inwestycyjnym
rozwojem miasta i promocją gospodarczą jego potencjału w tym lokalnej przedsiębiorczości.
**
Termin: 29 czerwca 2016 roku, godz. 12:00
Miejsce: Jaworznicka Izba Gospodarcza, Jaworzno - ul. Sportowa 10

Program spotkania:

1.Powitanie uczestników spotkania - Pani Ewa Sidełko-Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna.

2.Przypomnienie uzgodnień z poprzedniego spotkania - Sekretarz Miasta Jaworzna Pani Ewa Sidełko-Paleczny.

3.Przedstawienie propozycji tymczasowych miejsc parkingowych dla rotacyjnego parkowania - Pan Daniel Jach - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

4.Omówienie zasad funkcjonowania parkingu - Pan Krzysztof Ciemniewski - Pełnomocnik ds. Rozwoju.

5.Dyskusja

6.Podsumowanie i zapisanie podjętych uzgodnień - Przedstawiciele JIG i UM.

**

Obradom przewodniczył Prezes - Pan Jerzy ZAMARLIK.  Przyjęto i  zaakceptowano  protokół z posiedzenia Zarządu odbytego dnia 19 maja 2016 roku.
Prezes - Pan Jerzy ZAMARLIK złożył informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Izbie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz informację o wizycie złożonej dnia 15 czerwca 2016 roku, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W spotkaniu z dyrektorem Wydziału uczestniczyli również - Pani Ewa 
Byrczek oraz Jan Cieszkowski, z Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie. 

Oceniono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.
Ustalono, że w trakcie obrad WZ członkowie Zarządu:

- Pan Paweł Drożdż -  omówi tematykę planowanej w październiku 2016 - konferencji dla przedsiębiorców miasta Jaworzna.

- Pan Antoni POLAK - zaprezentuje Pakiet projektów uchwał dot. ulg dla przedsiębiorców przygotowany przez Izbę pod obrady Rady Miejskiej.

 - Pan Jerzy ZAMARLIK - omówi założenia i poprowadzi dyskusję dot. organizacji IV Pikniku Przedsiębiorców JIG.

Następnie omówiono i przyjęto projekty uchwał w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu dotyczącego zmian (korekt) zapisów w Statucie Izby.

 

 

 

 

 

Dnia 29 czerwca 2016 roku, zaplanowane jest posiedzenie Zespołu Obszarowego nr 2.
Miejsce obrad: siedziba Izby, godzina 12.oo

Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 

Szanowni Państwo!

Prezesi, Szefowie i Właściciele FIRM
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Izby
zwołane - w trybie zwyczajnym, na podstawie § 9, ust.1, Statutu JIG.

 

Termin I -  23 czerwca 2016 roku, (czwartek) godzina 1645

Termin II - 23 czerwca 2016 roku, (czwartek) godzina 1700

 

Miejsce: Sala Konferencyjna Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43 (I piętro)

 

Ramowy plan obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie Regulaminu Obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.Powołanie Przewodniczącego WZ.

4.Powołanie Sekretarza WZ

5.Przedłożenie sprawozdań:

a. Zarządu Izby.

b. Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał.

8.Wolne wnioski

9.Przyjęcie uchwały programowej

10.Zakończenie obrad.

**

Po zakończeniu obrad - wspólny obiad w Restauracji „Malinowy Chruśniak”.
Bardzo serdecznie proszę o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć,
i niezawodne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.
Prezesów i szefów firm zalegających z uregulowaniem składek proszę
o przekazanie należności na konto Izby
nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427 lub ich opłacenie gotówką w BZ JIG.

UWAGA:

Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście
lub przez pełnomocnika.
Członka będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje w
Izbie osoba fizyczna wskazana
i upoważniona do reprezentowania - w sposób, określony
w statucie danej firmy lub jednostki organizacyjnej.
**

- Poniżej projekt  Regulaminu Obrad WZ.

 

Z upoważnienia Zarządu

Prezes JIG:

mgr inż. Jerzy ZAMARLIK
**


Projekt

 

Regulamin

 

obrad  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 

zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.

 

1.Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze obraduje w trybie zwyczajnym, i zostało zwołane przez Zarząd Izby.

 

2.Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym, i czuwa on nad przebiegiem porządku obrad, udziela głosu oraz dba o sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia.

 

3.Sekretarz Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym.

 

4.W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć - co najmniej, połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. (§ 9, ust.5, Statutu JIG)

 

5.Członek Izby będący osobą fizyczną, który nie może uczestniczyć w głosowaniu, do wykonywania swojego prawa upoważnia pisemnie pełnomocnika.

 

6.Członkowie Izby będący osobami prawnymi oraz jednostki organizacyjne - bez osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, wykonują swoje prawo osobiście lub przez swojego przedstawiciela. (§ 7, ust.2, Statutu)

 

7.Walne Zgromadzenie może powierzyć czynności Komisji Uchwał i Wniosków oraz rejestrowanie zgłaszanych wniosków Przewodniczącemu obrad WZ.

 

8.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach, które określa Statut JIG w § 30, ust.1, wymagają większości  2/3 głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia uczestniczących w obradach  WZ.

 

9.Głosowania nad uchwałami, wnioskami oraz sprawami formalnymi odbywa się przez podniesienie mandatu.  Głosować mogą wyłącznie członkowie Izby. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.

 

10.Protokół z WZ oraz przyjęte uchwały, podpisują: Przewodniczący i Sekretarz – Protokolant,  Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Jaworzno, dnia 23 czerwca 2016 roku.
Walne Zgromadzenie JIG:
**

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej na uroczystość podpisania POROZUMIENIA pomiędzy Gminą i Izbą na lata 2016 - 2019, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku, (wtorek) o godzinie 12.oo, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul.Grunwaldzka 33.
Prosimy wszystkich członków Izby o liczne i niezawodne uczestnictwo w tej uroczystości.

Prezes JIG:
Jerzy ZAMARLIK

w Wiśle, w Hotelu STOK, ul.Jawornik 52a Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, z wiodącym tematem: ”Rozwój społeczno-gospodarczy regionu a działalność instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim”.

**

Informujemy członków Zarzadu Izby oraz członków KR JIG, że kolejne posiedzenie Zarzadu zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2016 roku, na g.16.30, w siedzibie Izby.
(Pierowtny termin - 31.III.2016)