EKSPORT, MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020, PROCEDURY CELNE – ujęcie praktyczne

EKSPORT, MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020, PROCEDURY CELNE – ujęcie praktyczne

Jaworznicka Izba Gospodarcza i Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 28 kwietnia 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno, pt.:

EKSPORT, MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020, PROCEDURY CELNE – ujęcie praktyczne”

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/warsztatincoterms/

Prowadzący – ekspert: Sergiusz Kuczyński – Wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (kierunek studiów: Logistyka, specjalność: Logistyka międzynarodowa). Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych „Handel Zagraniczny” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów „Innowacje w zarządzaniu produkcją”. Opiekun studiów i wykładowca na studiach podyplomowych  „Menedżer Logistyki” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP).  Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). Opiekun akademicki programu Top Young 100 na UMCS.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A. ul. Sokolska 8
40-086 Katowice tel. +48 327 233 110 internacjonalizacja@fgsa.pl https://www.fgsa.pl
Jaworznicka Izba Gospodarcza ul. F. Chopina 94
43-600 Jaworzno tel.: +48 577 750 128 biuro@jig.jaw.pl https://www.jig.jaw.pl
Eurofinance Training Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 49/213
00-042 Warszawa tel.: +48 609 124 124 szkolenia@efszkolenia.pl www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Ramowy program spotkania pt.:

EKSPORT, MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020, PROCEDURY CELNE – ujęcie praktyczne

Harmonogram zajęć:

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 – 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

 1. ZMIANY W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZUNIJNYCH 2021
 • Analiza transakcji trójstronnych w obrocie z zagranicą.
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych.
 • Procedura uproszczona – uwarunkowania. Warunki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT.
 • WDT a weryfikacja nabywcy.
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT?
 • Co stanowi podstawę opodatkowania w WDT?
 • Obowiązki związane z WDT – podsumowanie wprowadzonych zmian.
 • Dokumentowanie wywozu towarów w ramach WDT.
 1. EKSPORT/WDT – transakcje mieszane – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Eksport pośredni – czy zawsze jest pośredni, gdy występują trzy podmioty
  w handlu poza UE?
 • Jak powinny prawidłowo wyglądać takie faktury?
 • Jaka faktura uznawana jest w tym wypadku za eksportową zgłaszana do odprawy celnej (sprzedający, kupujący, pośrednik, odbiorca)?
 • Różne praktyki wystawiania faktur w szczególności, gdy pośrednikiem lub sprzedającym jest podmiot unijny.
 • Alternatywne komunikaty IE599 w ramach AES.
 • Przywóz towarów w wyniku reklamacji z kraju trzeciego.
 • Rozliczenie reklamacji towarów eksportowanych.
 • Reklamacja a VAT oraz należności celne.
 1. MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2020:
 • Międzynarodowe reguły zawierania i realizacji kontraktów handlowych – istota
  i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych, powstanie i ewolucja INCOTERMS.
 • Analiza wykładni terminów handlowych Incoterms – ogólna charakterystyka obowiązków stron kontraktu, szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych.
 • Komentarze do wykładni formuł Incoterms – wykładnia językowa, graficzna prezentacja zasadniczych obowiązków stron kontraktu.
 • Praktyczne aspekty posługiwania się formułami handlowymi Incoterms 2020.
 • Inne zbiory formuł handlowych i ich wykładnie – zmiany treści formuł w INCOTERMS 2020, formuły sprzeczne z Kodeksem celnym UE, nowe formuły oraz modyfikacje dotychczasowych, stosowanie FCA, CPT w eksporcie, podział i modyfikacje formuł grupy D.