W Sali Konferencyjnej Hotelu „Brojan” w Jaworznie, przy ulicy Paderewskiego 43,
odbyło się 23 czerwca 2016 roku, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby.
Głównym celem WZ było przyjęcie sprawozdań organów Izby oraz bilansu
za rok obrachunkowy 2015.

Walne Zgromadzenie - w drugim terminie, otworzył Prezes Izby – Pan Jerzy ZAMARLIK.
Obradom przewodniczył Wiceprezes JIG – Pan Antoni POLAK.
Rolę protokolanta obrad pełnił Sekretarz Izby - Pan Wiesław PIECZONKA.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2015 roku,
przedłożył Prezes – Pan Jerzy ZAMARLIK.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JIG, z działalności za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2015 roku,
przedłożył – Przewodniczący KR JIG, Pan Władysław IGIES.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i przyjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Izby, oraz bilansu za rok obrachunkowy 2015.

- wprowadzenia zmian w zapisach Statutu Izby

- przyjęcia jednolitego tekstu zapisów Statutu Izby .

WZ przyjęto także uchwałę końcową Walnego Zgromadzenia,
obejmującą sprawy wewnętrzne Izby oraz zalecane - Zarządowi Izby,
zadania do realizacji w najbliższym okresie.
**

Uwaga członkowie Zespołu Obszarowego nr 2
**
Spotkanie Zespołu Obszarowego Nr 2
ds. działań związanych z inwestycyjnym
rozwojem miasta i promocją gospodarczą jego potencjału w tym lokalnej przedsiębiorczości.
**
Termin: 29 czerwca 2016 roku, godz. 12:00
Miejsce: Jaworznicka Izba Gospodarcza, Jaworzno - ul. Sportowa 10

Program spotkania:

1.Powitanie uczestników spotkania - Pani Ewa Sidełko-Paleczny - Sekretarz Miasta Jaworzna.

2.Przypomnienie uzgodnień z poprzedniego spotkania - Sekretarz Miasta Jaworzna Pani Ewa Sidełko-Paleczny.

3.Przedstawienie propozycji tymczasowych miejsc parkingowych dla rotacyjnego parkowania - Pan Daniel Jach - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

4.Omówienie zasad funkcjonowania parkingu - Pan Krzysztof Ciemniewski - Pełnomocnik ds. Rozwoju.

5.Dyskusja

6.Podsumowanie i zapisanie podjętych uzgodnień - Przedstawiciele JIG i UM.

**

Obradom przewodniczył Prezes - Pan Jerzy ZAMARLIK.  Przyjęto i  zaakceptowano  protokół z posiedzenia Zarządu odbytego dnia 19 maja 2016 roku.
Prezes - Pan Jerzy ZAMARLIK złożył informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Izbie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz informację o wizycie złożonej dnia 15 czerwca 2016 roku, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W spotkaniu z dyrektorem Wydziału uczestniczyli również - Pani Ewa 
Byrczek oraz Jan Cieszkowski, z Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie. 

Oceniono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.
Ustalono, że w trakcie obrad WZ członkowie Zarządu:

- Pan Paweł Drożdż -  omówi tematykę planowanej w październiku 2016 - konferencji dla przedsiębiorców miasta Jaworzna.

- Pan Antoni POLAK - zaprezentuje Pakiet projektów uchwał dot. ulg dla przedsiębiorców przygotowany przez Izbę pod obrady Rady Miejskiej.

 - Pan Jerzy ZAMARLIK - omówi założenia i poprowadzi dyskusję dot. organizacji IV Pikniku Przedsiębiorców JIG.

Następnie omówiono i przyjęto projekty uchwał w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu dotyczącego zmian (korekt) zapisów w Statucie Izby.

 

 

 

 

 

Dnia 29 czerwca 2016 roku, zaplanowane jest posiedzenie Zespołu Obszarowego nr 2.
Miejsce obrad: siedziba Izby, godzina 12.oo

Członkowie

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 

Szanowni Państwo!

Prezesi, Szefowie i Właściciele FIRM
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Izby
zwołane - w trybie zwyczajnym, na podstawie § 9, ust.1, Statutu JIG.

 

Termin I -  23 czerwca 2016 roku, (czwartek) godzina 1645

Termin II - 23 czerwca 2016 roku, (czwartek) godzina 1700

 

Miejsce: Sala Konferencyjna Hotelu „BROJAN” w Jaworznie, ul.Paderewskiego 43 (I piętro)

 

Ramowy plan obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie Regulaminu Obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.Powołanie Przewodniczącego WZ.

4.Powołanie Sekretarza WZ

5.Przedłożenie sprawozdań:

a. Zarządu Izby.

b. Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał.

8.Wolne wnioski

9.Przyjęcie uchwały programowej

10.Zakończenie obrad.

**

Po zakończeniu obrad - wspólny obiad w Restauracji „Malinowy Chruśniak”.
Bardzo serdecznie proszę o zarezerwowanie terminu w kalendarzu zajęć,
i niezawodne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.
Prezesów i szefów firm zalegających z uregulowaniem składek proszę
o przekazanie należności na konto Izby
nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427 lub ich opłacenie gotówką w BZ JIG.

UWAGA:

Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście
lub przez pełnomocnika.
Członka będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje w
Izbie osoba fizyczna wskazana
i upoważniona do reprezentowania - w sposób, określony
w statucie danej firmy lub jednostki organizacyjnej.
**

- Poniżej projekt  Regulaminu Obrad WZ.

 

Z upoważnienia Zarządu

Prezes JIG:

mgr inż. Jerzy ZAMARLIK
**


Projekt

 

Regulamin

 

obrad  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej

 

zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.

 

1.Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze obraduje w trybie zwyczajnym, i zostało zwołane przez Zarząd Izby.

 

2.Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym, i czuwa on nad przebiegiem porządku obrad, udziela głosu oraz dba o sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia.

 

3.Sekretarz Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym.

 

4.W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć - co najmniej, połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. (§ 9, ust.5, Statutu JIG)

 

5.Członek Izby będący osobą fizyczną, który nie może uczestniczyć w głosowaniu, do wykonywania swojego prawa upoważnia pisemnie pełnomocnika.

 

6.Członkowie Izby będący osobami prawnymi oraz jednostki organizacyjne - bez osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, wykonują swoje prawo osobiście lub przez swojego przedstawiciela. (§ 7, ust.2, Statutu)

 

7.Walne Zgromadzenie może powierzyć czynności Komisji Uchwał i Wniosków oraz rejestrowanie zgłaszanych wniosków Przewodniczącemu obrad WZ.

 

8.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach, które określa Statut JIG w § 30, ust.1, wymagają większości  2/3 głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia uczestniczących w obradach  WZ.

 

9.Głosowania nad uchwałami, wnioskami oraz sprawami formalnymi odbywa się przez podniesienie mandatu.  Głosować mogą wyłącznie członkowie Izby. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.

 

10.Protokół z WZ oraz przyjęte uchwały, podpisują: Przewodniczący i Sekretarz – Protokolant,  Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Jaworzno, dnia 23 czerwca 2016 roku.
Walne Zgromadzenie JIG:
**

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej na uroczystość podpisania POROZUMIENIA pomiędzy Gminą i Izbą na lata 2016 - 2019, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku, (wtorek) o godzinie 12.oo, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul.Grunwaldzka 33.
Prosimy wszystkich członków Izby o liczne i niezawodne uczestnictwo w tej uroczystości.

Prezes JIG:
Jerzy ZAMARLIK

w Wiśle, w Hotelu STOK, ul.Jawornik 52a Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, z wiodącym tematem: ”Rozwój społeczno-gospodarczy regionu a działalność instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim”.

**

Informujemy członków Zarzadu Izby oraz członków KR JIG, że kolejne posiedzenie Zarzadu zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2016 roku, na g.16.30, w siedzibie Izby.
(Pierowtny termin - 31.III.2016)

Informujemy, ze Izba koordynuje wyjazd rekreacyjno - sportowy dla członków i sympatyków Izby.

Biuro Zarządu
JIG
ul.Sportowa 10
I piętro
pokój nr 4
43-600 Jaworzno
(Rogatka)
TEL. 32 745 22 88
http://www.jig.jaw.pl
pe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
**

**